HOBBY 540KMFe ASUNTOVAUNUN VUOKRASOPIMUSEHDOT

 

1.    VUOKRAAMINEN

Vuokratakseen tuotteita satavuokraus.fi -yritykseltä, asiakkaan (vuokraajan) on hyväksyttävä nämä vuokraehdot.

Vuokranantajana toimii Satavuokraus (T:mi J.Lauhala) (1895914-8). Vuokraaja on osapuoli, joka vuokraa tuotteet vuokranantajalta. Satavuokraus vuokraa asuntovaunua täysi-ikäisille yksityishenkilöille, sekä yrityksille Suomeen. Vuokranantaja omistaa vuokrattavat tuotteet.

2.    VARAAMINEN JA VUOKRAN MAKSU

Vuokrasopimus syntyy tilaustavasta riippumatta aina vuokraamon (Satavuokraus) sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai sen juridisen henkilön (jäljempänä yhteisesti ”Vuokraaja”), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa, välillä. Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti, olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito, vähintään kahden vuoden ajokokemus sekä vähintään 20 vuoden ikä.

Vaunu varataan varausmaksulla joka on 50% vuokran hinnasta. Varausmaksu hyvitetään vuokrasta. Varausmaksulla maksuehto on 7 päivää ja vuokramaksulla 14 päivää. Vuokra maksetaan vuokralaskuun merkittynä eräpäivänä. Huomautusaika maksun viivästymisestä on neljä arkipäivää. Vuokraamo voi mitätöidä varauksen yhden huomautuksen jälkeen. Mikäli vuokra-ajan alkamiseen on alle 2 viikkoa aikaa, erääntyy vuokramaksu heti maksettavaksi. Vuokra voidaan maksaa myös käteisellä tai kortilla, jos vuokra-ajan alkamiseen on vain muutama päivä.

3.    VARAUKSEN PERUUTTAMINEN

Jos vuokraaja peruu varauksen yli 30 vuorokautta ennen varauksen alkua, palautetaan maksettu etumaksu vähennettynä 100 euron käsittelykuluilla. Jos vuokraaja peruu varauksen alle 30 vuorokautta ennen varauksen alkua, etumaksua ei palauteta.

4.    VAUNUN LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN

Vuokraamon on luovutettava vaunu vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokraamon tulee antaa Vuokraajalle riittävä opastus vaunun käytöstä. Vuokrattava vaunu on tarkistettu Vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen Vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan vaunun vastaanoton yhteydessä mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava
Vuokrasopimukset laaditaan luovutuksen yhteydessä. Tässä yhteydessä vuokraaja on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä.

5.    VAUNUN KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vaunusta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan, sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään vaunua vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraaja perehtyy asuntovaunun käyttöohjeisiin, jotka löytyvät ohjekansiosta. Epäselvissä tilanteissa kysy neuvoa vuokralle antajalta (050-3412905).

Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava vaunun kunnon normaalista tarkkailusta, kuten rengaspaineista. Vaunun jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan vaunua. Hän saa luovuttaa vaunun toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain, jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään kahden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää Vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.
Tupakointi ja kotieläimet vaunussa on kielletty. Siivouksen laiminlyömisestä tai asuntovaunussa tupakoinnista Vuokraamo perii 150 euron lisämaksun.

Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana vaunun käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan Vuokraaja oikeuttaa Vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.

Vuokraaja lukitsee vaunun aina poistuessaan sen läheisyydestä. Lisäksi vuokraaja lukitsee vaunun aisalukolla, jos vaunu on pysäköitynä muualla kuin valvotulla ja suljetulla alueella. Vaunua ei saa pysäköidä paikkaan jossa se on alttiina ilkivallalle. Vaunua saa käyttää vain Suomessa. Kaasulaitteita saa käyttää vain jos sähköä ei ole saatavilla. Kaasupullon venttiilin tulee olla suljettuna aina kun kaasulaitteita ei käytetä aktiivisesti. Lämmittimiä ei saa peittää.

Vuokrahintaan sisältyy yksi täysi kaasupullo ja edelliseltä vuokraajalta mahdollisesti yli jäänyt kaasu. Vuokraaja voi tarvittaessa täyttää tyhjentyneen kaasupullon omalla kustannuksellaan. Vuokraamo ei hyvitä käyttämättä jäänyttä kaasua vuokraajalle.

6.    VUOKRAAJAN VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA, OMAVASTUUT

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vaunua tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset, sekä maksamaan vaunun korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena Sopimuksen mukaista vuokraa enintään 30 päivän ajalta. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa todettuun perusomavastuuosuuteen. Perusomavastuu on 800,00 euroa.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, vaunussa tupakointi, vauriot vaunun verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen vaunun koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai vaunun muu huolimaton tai virheellinen käyttö.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vaunun epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, vaunun käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

7.    MENETTELY VAUNUA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle vaunuun vuokra-aikana tulevasta viasta tai vaunua kohdanneesta vahingosta. Vaunua kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisestä. Vuokraamo vastaa vaunussa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta.

8.    VAUNUN PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Asuntovaunu luovutetaan vuokraamolle siivottuna. Vuokraaja huolehtii siitä, että asuntovaunu siivotaan sisältä ennen palautusta yleisilmeeltään siistiksi. Siivous käsittää omien tavaroiden ja roskien poisviennin, jääkaapin, lavuaarien, lieden ja pöytien pyyhkimisen, lattian lakaisun ja WC:n likasäiliön tyhjennyksen. WC:n likasäiliön tulee olla täysin tyhjä. Vuokraajan on palautettava vaunu kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun vaunu avaimineen on palautettu vuokraamoon ja Vuokraamo on tarkistanut vaunun. Mikäli vaunua ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, Vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille. Vuokraamolla on oikeus periä Vuokraajalta täysimääräinen vuokra vaunun palautusviiveen ajalta, sekä korvaus viiveestä Vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Vuokraamo ei vastaa vaunuun palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

9.    VAUNUN PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ

Vaunun ennenaikainen palauttaminen ei velvoita Vuokraamoa ennakkoon maksetun vuokrahinnan palauttamiseen Vuokraajalle.

10.    SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Mikäli vuokraamo ei jostakin syystä pysty luovuttamaan vuokrattavaa vaunua vuokraajalle, vuokraaja saa rahansa takaisin viikon sisällä. Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Myös silloin, kun Vuokraaja rikkoo sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan vaunun kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.

11.    VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.
Olen tutustunut vuokrausehtoihin ja hyväksyn ne allekirjoittaessani vuokrasopimuksen.

12.    LISÄTIETOJA

Tarvittaessa lisätietoja vuokraehdoista saat sähköpostitse osoitteesta
info@satavuokraus.fi tai puhelimitse numerosta 040-2167701